Reglement

Informasjon knyttet til opprettelse av leieforhold

 • 1 Kriterier for tildeling av hybel

Forutsetningen for leieforholdet er at de studier leietaker har oppgitt i søknad om hybel, er leietakers hovedbeskjeftigelse i leieperioden. Leietaker plikter straks å melde fra til utleier om denne forutsetning ikke lenger er til stede. Vi prioriterer de yngste studentene og har en øvre aldersgrense på 30 år (året du fyller 30). Maksimal leietid er 5 år. F.eks.: Flytter du inn det året du fyller 27 kan du bare bli boende i 3 år.

 • 2 Husleie, depositum og andre gebyr

Oppdaterte leie- og depositumspriser (klikk her)

Leien inkluderer strøm, varme, internett, fellesutgifter, rengjøring av ytre fellesrom og felles trapperom. Leietakerne ved ordensmann og tillitsvalgt har ansvar for rengjøring av felleskjøkken og korridor. Husleien blir fastsatt for hvert skoleår og gjeldene fra 1. juli. Alle leiekontrakter har maks varighet på ett år – ergo du er sikret samme pris i hele avtalens varighet. Ønsker du å tegne ny kontrakt for neste år/skoleår er det oppdatert pris som gjelder.

Før man skal overta hybel ved Fjellhaug Studentheim må leier innbetale depositum. Dette gjøres samtidig som man signerer kontrakten digitalt med BankID. Depositumet som blir satt inn på egen konto skal stå som garanti for husleie og eventuelle andre ubetalte fordringer samt eventuell skade på rom, inventar etc. Utbetaling av depositum finner kun sted etter utfylling av utflyttningsprotokoll etter endt leietid.

Gebyr ved tap av nøkkel eller nøkkelbrikke

 1. Ved tap av nøkkel til hybel påbeløper et gebyr på kr 500,- for ny nøkkel.
 2. Ved tap av nøkkelbrikke til ytterdører påbeløper et gebyr på kr 100,-.
 3. Dersom du låser deg ute påbeløper et gebyr på kr 250,-.
 •  3 Oppsigelse

Leieavtalens varighet og oppsigelsestid er spesifisert i leiekontrakten du signerer på. Normalt er leietid på et år og går fra 1. juli til 30. juni. Oppsigelsestid er på 2 måneder. Eksempel: Sier leietaker opp i april, må man betale for mai og juni også. Oppsigelser skal alltid formidles skriftlig til studentheimsleder.  Sier man ikke opp avtalen eller melder ikke fra om ønsket fornyelse sees kontrakten på som avsluttet fra sluttdato i kontrakten. Leier er ansvarlig for å sørge for kontakt med studentheimsleder innen rimelig tid før sluttdato for å avtale sjekk av utvask og utfylling av utflyttingsprotokoll.

 • 4 Utleierens hevingsrett med utkastelsesklausul

Utleieren kan heve leieavtalen på grunn av vesentlig mislighold fra leierens side. Se Husleieloven § 9­-9. Leietaker aksepterer at utleier har rett til å kaste ut leietaker ved mislighold av husleiebetaling, eller når vedkommende ikke flytter etter at leietiden er ute, eller er sagt opp i henhold til avtalen eller dersom avtalen er hevet grunnet leietakers vesentlige mislighold av sine plikter. Leietaker aksepterer at kontrakten kan brukes som tvangsgrunnlag i henhold til reglene i tvangsfullbyrdelsesloven 13-2.

 • 5 Framleie av hybel

Framleie av hybelen er mulig i henhold til egen kontrakt. Maksimal framleietid er 3 mnd. pr. år, og med kun 1 beboer. Dette må på forhånd godkjennes av Fjellhaug Eiendom v/studentheimsleder.

 • 6 Utflytting

Ved utflytting må rommet vaskes i henhold til utdelt vaskeliste. Utflytting må skje senest kl 1200 samme dag som leiekontrakten opphører. Ved mangelfull rydding og rengjøring ved utflytting er leietaker ansvarlig for utleiers kostnader for renhold etter gjeldende satser. Det samme gjelder ved mangelfull rydding og rengjøring av fellesarealer i leieperioden.


Husordensregler

Målsetning for Fjellhaug Studentheim

Fjellhaug Studentheim ble oppført i 1966 og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, v/Fjellhaug Eiendom. Den skal nyttes til utleie for ungdom som kommer til Oslo for teoretisk eller praktisk utdannelse. Målsettingen er å skape et godt og trygt sted å bo. Gode arbeidsforhold, trivsel og et utviklende miljø er vektlagt. Studentheimen blir drevet i kristen ånd, i samsvar med de retningslinjer som Fjellhaug Utdanningssenter for øvrig står for. Derfor er også Studentheimens motto: ”Mitt navn skal bo der” (1. Kong 8,29).

Formålet med disse reglene er å bidra til

 1. at leietakerne tar nødvendige hensyn til hverandre, slik at ingen blir skadelidende pga andre leietakeres opptreden.
 2. at hyblene og det øvrige utstyret som leietakerne disponerer blir behandlet slik at det ikke tar unødig skade.

Studentheimen er rusfri
– Det er ikke tillatt å nyte eller oppbevare alkoholholdige drikker eller narkotika i Studentheimen. Det er heller ikke tillatt for en leieboer å vise seg i ruset tilstand i Studentheimen eller på Studentheimens område.
– Studentheimen er røykfri, det er strengt forbudt å røyke inne. Det er heller ikke tillatt å røyke på taket eller ved hovedinngangen.
– Brudd på dette kan føre til umiddelbar utkastelse.

Hyblene
Det er ikke tillatt med husdyr.
Det er ikke tillatt å ha eget kjøleskap, fryser eller kokeplate/hybelkomfyr på rommet.
– Det er ikke tillat med egen varmeovn.
– Møblene skal ikke fjernes fra rommet. Leietaker er ansvarlig for manglende/skadet inventar ved utflytting.

Orden på felleskjøkken
Kjøkkenet skal ryddes daglig, se egen kjøkkenkontrakt. Hvert kjøkken har en kjøkkenleder.

Vaskerom
Det er fellesvaskeri i kjelleren på studentheimen. Respekter vasketider og øvrige regler som henger på inngangsdøra.

Brannvern
Dersom leietakers opptreden medfører uaktsom utløsing av brannalarmen, belastes den ansvarlige som forårsaket utløsningen med fakturaen fra brannvesenet etter brannvesenes satser + 10%, jf Husleieloven § 5-8. Brannalarmen varsler automatisk Oslo Brannvesen, som foretar utrykning umiddelbart. Det er ikke tillatt å manipulere, fjerne eller skade branndetektoren eller annet brannsikringsutstyr. Det er ikke tillatt å dekke til eller manipulere varmesensoren på hybelen.

Av hensyn til din egen sikkerhet må alle rømningsveier være frie for hindringer til enhver tid. Oppbevaring av gjenstander i rømningsveiene er ikke tillatt. Gjenstander til hinder for fri rømning vil bli fjernet uten nærmere varsel og uten ansvar for utleier.

Alvorlige brudd på brannvernsegler kan føre til umiddelbar utkastelse.

Kontroll av hybelen
Utleier har adgang til å inspisere alle rom og har adgang til hybelen for å foreta nødvendige reparasjoner og utbedringer etter husleieloven § 5-4. Slik inspeksjon eller vedlikeholdsarbeid skal være varslet på forhånd. Dette gjelder ikke hvis det er nødvendig med tiltak for å hindre skade på personer eller eiendomen, og det er ikke mulig å varsle leietaker, jf husleieloven § 5-6. Ved skade/feil på brannalarmanlegg vil varsling ikke prioriteres. Dersom leietaker reklamerer på feil/mangler anses reklamasjonen som et samtykke til at håndverker eller vaktmester låser seg inn på hverdager mellom 08.00 og 15.00.

Utleier kan komme rundt og kontrollere at de som bor på hyblene faktisk er kontraktshaverne.

Generell arbeidsro, og kveldsro fra kl.23.00 til 07.00 alle dager
Leieboerne plikter gjensidig å respektere hverandres arbeidsro.

Gjester / flere beboere på rommet
Leier er ansvarlig for hvem han/hun slipper inn på Studentheimen. Ytterdørene skal alltid være låst.

Overnattingsgjester er velkomne i inntil 1 uke av gangen. Gjester må registreres i besøkspermen ved posthyllene i vestibylen. Skal du ha gjester utover 1 uke må du i tillegg kontakte studentheimsleder.  Ikke registrerte gjester anses som brudd på reglementet, og kan få følger for leieforholdet.

Det er ikke tillatt å bo fast mer enn en -1- person på hver hybel. Det er lov å ha gjester, som nevnt over, men at flere enn en person bor fast/jevnlig utover 1 uke som gjest på rommet er ikke tillatt. Blir det oppdaget brudd på dette må den som er leietaker på det aktuelle rommet betale dobbel husleie for perioden dette har pågått (uavhengig hvor lenge man bodde to på rommet) og vedkommende som bor der sammen med leietaker må flytte ut umiddelbart.

Bil, sykkel og bod
Biler må kun parkeres på oppmerkede plasser. Foran hovedtrappa og søppelcontainere, samt på tunet mellom bygningene er det parkering forbudt. Det er ikke tillatt å bruke mer enn en bilplass /student, og alle biler må registreres i resepsjonen.

Det er sykkelstativer på baksiden av Studentheimen.

Feilparkerte biler/sykler borttaues/fjernes for eiers regning og risiko uten forvarsel.

Hver hybel har tilgang til egen hylle i boden nede i kjelleren under gymsalen. Oppbevaring på eget ansvar.

Internett
Lynet-internett leverer kablet internett. Prisen for internett er 100 kr i mnd, og inngår i husleien. Du må selv kjøpe egen kabel eller trådløs ruter.

Reklamasjon i leieperioden
Ved eventuelle feil og mangler i hybelen, skriv en melding til vaktmester og lever den i resepsjonen, ev. send e-post til studentheimen@fjellhaug.no.

Det er også mulig å stille spørsmål til vaktmester på tlf 465 40 096, man – fre kl 0700-1500.
Utenom åpningstiden er telefonen kun betjent for henvendelser som ikke kan vente. SMS til 465 40 096 vil ikke bli lest eller besvart. 

Fjellhaug Eiendom, Mars 2022