Reglement / Regulations

Informasjon knyttet til opprettelse av leieforhold

 • 1 Kriterier for tildeling av hybel

Forutsetningen for leieforholdet er at de studier leietaker har oppgitt i søknad om hybel, er leietakers hovedbeskjeftigelse i leieperioden. Leietaker plikter straks å melde fra til utleier om denne forutsetning ikke lenger er til stede. Vi prioriterer de yngste studentene og har en øvre aldersgrense på 30 år (året du fyller 30). Maksimal leietid er 5 år. F.eks.: Flytter du inn det året du fyller 27 kan du bare bli boende i 3 år.

 • 2 Husleie, depositum og andre gebyr

Oppdaterte leie- og depositumspriser (klikk her)

Leien inkluderer strøm, varme, internett, fellesutgifter, rengjøring av ytre fellesrom og felles trapperom. Leietakerne ved ordensmann og tillitsvalgt har ansvar for rengjøring av felleskjøkken og korridor. Husleien blir fastsatt for hvert skoleår og gjeldene fra 1. juli. Alle leiekontrakter har maks varighet på ett år – ergo du er sikret samme pris i hele avtalens varighet. Ønsker du å tegne ny kontrakt for neste år/skoleår er det oppdatert pris som gjelder.

Før man skal overta hybel ved Fjellhaug Studentheim må leier innbetale depositum. Dette gjøres samtidig som man signerer kontrakten digitalt med BankID. Depositumet som blir satt inn på egen konto skal stå som garanti for husleie og eventuelle andre ubetalte fordringer samt eventuell skade på rom, inventar etc. Utbetaling av depositum finner kun sted etter utfylling av utflyttningsprotokoll etter endt leietid.

Gebyr ved tap av nøkkel eller nøkkelbrikke

 1. Ved tap av nøkkel til hybel påbeløper et gebyr på kr 500,- for ny nøkkel.
 2. Ved tap av nøkkelbrikke til ytterdører påbeløper et gebyr på kr 100,-.
 3. Dersom du låser deg ute påbeløper et gebyr på kr 250,-.
 •  3 Oppsigelse

Leieavtalens varighet og oppsigelsestid er spesifisert i leiekontrakten du signerer på. Normalt er leietid på et år og går fra 1. juli til 30. juni. Oppsigelsestid er på 2 måneder. Eksempel: Sier leietaker opp i april, må man betale for mai og juni også. Oppsigelser skal alltid formidles skriftlig til studentheimsleder.  Sier man ikke opp avtalen eller melder ikke fra om ønsket fornyelse sees kontrakten på som avsluttet fra sluttdato i kontrakten. Leier er ansvarlig for å sørge for kontakt med studentheimsleder innen rimelig tid før sluttdato for å avtale sjekk av utvask og utfylling av utflyttingsprotokoll.

 • 4 Utleierens hevingsrett med utkastelsesklausul

Utleieren kan heve leieavtalen på grunn av vesentlig mislighold fra leierens side. Se Husleieloven § 9­-9. Leietaker aksepterer at utleier har rett til å kaste ut leietaker ved mislighold av husleiebetaling, eller når vedkommende ikke flytter etter at leietiden er ute, eller er sagt opp i henhold til avtalen eller dersom avtalen er hevet grunnet leietakers vesentlige mislighold av sine plikter. Leietaker aksepterer at kontrakten kan brukes som tvangsgrunnlag i henhold til reglene i tvangsfullbyrdelsesloven 13-2.

 • 5 Framleie av hybel

Framleie av hybelen er mulig i henhold til egen kontrakt. Maksimal framleietid er 3 mnd. pr. år, og med kun 1 beboer. Dette må på forhånd godkjennes av Fjellhaug Eiendom v/studentheimsleder.

 • 6 Utflytting

Ved utflytting må rommet vaskes i henhold til utdelt vaskeliste. Utflytting må skje senest kl 1200 samme dag som leiekontrakten opphører. Ved mangelfull rydding og rengjøring ved utflytting er leietaker ansvarlig for utleiers kostnader for renhold etter gjeldende satser. Det samme gjelder ved mangelfull rydding og rengjøring av fellesarealer i leieperioden.


Husordensregler

Målsetning for Fjellhaug Studentheim

Fjellhaug Studentheim ble oppført i 1966 og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, v/Fjellhaug Eiendom. Den skal nyttes til utleie for ungdom som kommer til Oslo for teoretisk eller praktisk utdannelse. Målsettingen er å skape et godt og trygt sted å bo. Gode arbeidsforhold, trivsel og et utviklende miljø er vektlagt. Studentheimen blir drevet i kristen ånd, i samsvar med de retningslinjer som Fjellhaug Utdanningssenter for øvrig står for. Derfor er også Studentheimens motto: ”Mitt navn skal bo der” (1. Kong 8,29).

Formålet med disse reglene er å bidra til

 1. at leietakerne tar nødvendige hensyn til hverandre, slik at ingen blir skadelidende pga andre leietakeres opptreden.
 2. at hyblene og det øvrige utstyret som leietakerne disponerer blir behandlet slik at det ikke tar unødig skade.

Studentheimen er rusfri
– Det er ikke tillatt å nyte eller oppbevare alkoholholdige drikker eller narkotika i Studentheimen. Det er heller ikke tillatt for en leieboer å vise seg i ruset tilstand i Studentheimen eller på Studentheimens område.
– Studentheimen er røykfri, det er strengt forbudt å røyke inne. Det er heller ikke tillatt å røyke på taket eller ved hovedinngangen.
– Brudd på dette kan føre til umiddelbar utkastelse.

Hyblene
Det er ikke tillatt med husdyr.
Det er ikke tillatt å ha eget kjøleskap, fryser eller kokeplate/hybelkomfyr på rommet.
– Det er ikke tillat med egen varmeovn.
– Møblene skal ikke fjernes fra rommet. Leietaker er ansvarlig for manglende/skadet inventar ved utflytting.

Orden på felleskjøkken
Kjøkkenet skal ryddes daglig, se egen kjøkkenkontrakt. Hvert kjøkken har en kjøkkenleder.

Vaskerom
Det er fellesvaskeri i kjelleren på studentheimen. Respekter vasketider og øvrige regler som henger på inngangsdøra.

Brannvern
Dersom leietakers opptreden medfører uaktsom utløsing av brannalarmen, belastes den ansvarlige som forårsaket utløsningen med fakturaen fra brannvesenet etter brannvesenes satser + 10%, jf Husleieloven § 5-8. Brannalarmen varsler automatisk Oslo Brannvesen, som foretar utrykning umiddelbart. Det er ikke tillatt å manipulere, fjerne eller skade branndetektoren eller annet brannsikringsutstyr. Det er ikke tillatt å dekke til eller manipulere varmesensoren på hybelen.

Av hensyn til din egen sikkerhet må alle rømningsveier være frie for hindringer til enhver tid. Oppbevaring av gjenstander i rømningsveiene er ikke tillatt. Gjenstander til hinder for fri rømning vil bli fjernet uten nærmere varsel og uten ansvar for utleier.

Alvorlige brudd på brannvernsegler kan føre til umiddelbar utkastelse.

Kontroll av hybelen
Utleier har adgang til å inspisere alle rom og har adgang til hybelen for å foreta nødvendige reparasjoner og utbedringer etter husleieloven § 5-4. Slik inspeksjon eller vedlikeholdsarbeid skal være varslet på forhånd. Dette gjelder ikke hvis det er nødvendig med tiltak for å hindre skade på personer eller eiendomen, og det er ikke mulig å varsle leietaker, jf husleieloven § 5-6. Ved skade/feil på brannalarmanlegg vil varsling ikke prioriteres. Dersom leietaker reklamerer på feil/mangler anses reklamasjonen som et samtykke til at håndverker eller vaktmester låser seg inn på hverdager mellom 08.00 og 15.00.

Utleier kan komme rundt og kontrollere at de som bor på hyblene faktisk er kontraktshaverne.

Generell arbeidsro, og kveldsro fra kl.23.00 til 07.00 alle dager
Leieboerne plikter gjensidig å respektere hverandres arbeidsro.

Gjester / flere beboere på rommet
Leier er ansvarlig for hvem han/hun slipper inn på Studentheimen. Ytterdørene skal alltid være låst.

Overnattingsgjester er velkomne i inntil 1 uke av gangen. Gjester må registreres i besøkspermen ved posthyllene i vestibylen. Skal du ha gjester utover 1 uke må du i tillegg kontakte studentheimsleder.  Ikke registrerte gjester anses som brudd på reglementet, og kan få følger for leieforholdet.

Det er ikke tillatt å bo fast mer enn en -1- person på hver hybel. Det er lov å ha gjester, som nevnt over, men at flere enn en person bor fast/jevnlig utover 1 uke som gjest på rommet er ikke tillatt. Blir det oppdaget brudd på dette må den som er leietaker på det aktuelle rommet betale dobbel husleie for perioden dette har pågått (uavhengig hvor lenge man bodde to på rommet) og vedkommende som bor der sammen med leietaker må flytte ut umiddelbart.

Bil, sykkel og bod
Biler må kun parkeres på oppmerkede plasser. Foran hovedtrappa og søppelcontainere, samt på tunet mellom bygningene er det parkering forbudt. Det er ikke tillatt å bruke mer enn en bilplass /student, og alle biler må registreres i resepsjonen.

Det er sykkelstativer på baksiden av Studentheimen.

Feilparkerte biler/sykler borttaues/fjernes for eiers regning og risiko uten forvarsel.

Hver hybel har tilgang til egen hylle i boden nede i kjelleren under gymsalen. Oppbevaring på eget ansvar.

Internett
Lynet-internett leverer kablet internett. Prisen for internett er 100 kr i mnd, og inngår i husleien. Du må selv kjøpe egen kabel eller trådløs ruter.

Reklamasjon i leieperioden
Ved eventuelle feil og mangler i hybelen, skriv en melding til vaktmester og lever den i resepsjonen, ev. send e-post til studentheimen@fjellhaug.no.

Det er også mulig å stille spørsmål til vaktmester på tlf 465 40 096, man – fre kl 0700-1500.
Utenom åpningstiden er telefonen kun betjent for henvendelser som ikke kan vente. SMS til 465 40 096 vil ikke bli lest eller besvart. 

Fjellhaug Eiendom, Mars 2022

ENGLISH BELOW

Regulations

Information related to the creation of tenancies

1 Criteria for allocating dormitories

The requirement for the tenancy is that the studies the tenant has stated in the application for a dormitory are the tenant’s main occupation during the tenancy period. The tenant is obliged to immediately notify the landlord if this condition is no longer present. We prioritize the youngest students and have an upper age limit of 30 years (the year you turn 30). Maximum rental period is 5 years. For example: If you move in the year you turn 27, you can only stay for 3 years.

2 Rent, security deposit and other fee

UPDATED RENTAL AND DEPOSIT RATES (CLICK HERE)

The rent includes electricity, heating, internet, common expenses, cleaning of external common rooms and common stairwells. The tenants at the shop steward and shop steward are responsible for cleaning the communal kitchen and corridor. The rent is determined for each school year and the debts from 1 July. All leases have a maximum duration of one year – ergo you are guaranteed the same price for the entire duration of the agreement. If you want to sign a new contract for next year / school year, the updated price applies.

Before taking over a dorm at Fjellhaug Studentheim, the tenant must pay a deposit. This is done at the same time as signing the contract digitally with BankID or Social Login (If Social Login is used, you will also have to sign the contract in paper when you arrive). The deposit that is deposited in a separate account shall be a guarantee for rent and any other unpaid receivables as well as any damage to rooms, furniture, etc. Payment of the deposit only takes place after completing the relocation protocol after the end of the rental period.

Fee for loss of key or key tag

In the event of loss of a key to a dormitory, a fee of NOK 500 will be charged for a new key.

In the event of loss of a key tag for exterior doors, a fee of NOK 100 will be charged.

If you lock yourself out, there is a fee of NOK 250.

 3 Termination

The duration of the lease and the notice period are specified in the lease you sign. The rental period is normally one year and runs from July 1th to  June 30th. Termination period is 2 months. Example: If the tenant resigns in April, and must pay for May and June as well. Terminations must always be communicated in writing to the student home manager. If you do not terminate the agreement or do not report on the desired renewal, the contract is regarded as terminated from the end date in the contract. The tenant is responsible for ensuring contact with the dormitory manager within a reasonable time before the end date to arrange a check of the cleaning and completion of the relocation protocol.

4 The landlord’s right of cancellation with eviction clause

The landlord may terminate the lease due to significant default on the part of the tenant. See Rent Act § 9-9. The tenant accepts that the landlord has the right to evict the tenant in the event of non-payment of rent, or when he does not move after the rental period is over, or is terminated in accordance with the agreement or if the agreement is terminated due to the tenant’s significant breach of obligations. The tenant accepts that the contract can be used as a coercive basis in accordance with the rules in the Enforcement Act 13-2.

5 Subletting of dormitories

Subletting of the dormitory is possible according to a separate contract. Maximum production time is 3 months. pr. years, and with only 1 resident. This must be approved in advance by Fjellhaug Eiendom v / studentheimsleder.

6 Relocation

When moving out, the room must be washed according to the distributed washing list. Relocation must take place no later than 1200 on the same day as the lease expires. In the event of inadequate cleaning and cleaning when moving out, the tenant is responsible for the landlord’s costs for cleaning at current rates. The same applies in the event of inadequate clearing and cleaning of common areas during the rental period.

HOUSE RULES

Objective for Fjellhaug Studentheim

Fjellhaug Studentheim was built in 1966 and is owned by the Norwegian Lutheran Mission Association, v / Fjellhaug Eiendom. It will be used for rental for young people who come to Oslo for theoretical or practical education. The goal is to create a good and safe place to live. Good working conditions, well-being and a developing environment are emphasized. The dormitory is run in a Christian spirit, in accordance with the guidelines that Fjellhaug Utdanningssenter otherwise stands for. That is why Studentheimen’s motto is: «My name shall be there» (1 Kings 8:29).

The purpose of these rules is to contribute to that the tenants take the necessary consideration for each other, so that no one is harmed due to the behavior of other tenants. That the dormitories and the other equipment that the tenants have at their disposal are treated so that it does not take unnecessary damage.

The dormitory is drug-free

– It is not allowed to enjoy or store alcoholic beverages or drugs in Studentheimen. It is also not permitted for a tenant to appear intoxicated in the Student Home or on the Student Home’s area.

– The dormitory is non-smoking, it is strictly forbidden to smoke inside. It is also not allowed to smoke on the roof or at the main entrance.

Violation of this may result in immediate eviction.

Some things to take in mind:

– Pets are not allowed.

– It is not allowed to have your own fridge, freezer or hob / stove in the room.

– It is not allowed with your own heater.

– The furniture shall not be removed from the room. The tenant is responsible for missing / damaged furniture when moving out.

Order in the communal kitchen

The kitchen must be cleaned daily, see separate kitchen contract. Each kitchen has a kitchen manager.

Laundry room

There is a communal laundry in the basement of the dormitory. Respect washing times and other rules that hang on the front door.

Fire protection

If the tenant’s conduct results in negligent triggering of the fire alarm, the person responsible who caused the triggering is charged with the invoice from the fire service at the fire service’s rates + 10%, cf. the Rent Act § 5-8. The fire alarm automatically notifies the Oslo Fire Department, which makes an emergency call immediately. It is not permitted to tamper with, remove or damage the fire detector or other fire protection equipment. It is not permitted to cover or manipulate the heat sensor on the dormitory.

For your own safety, all escape routes must be free of obstacles at all times. Storage of objects in the escape routes is not permitted. Items to prevent free escape will be removed without further notice and without liability to the landlord.

Serious breaches of fire protection seals can lead to immediate eviction.

Control of the dormitory

The landlord has the right to inspect all rooms and has access to the dormitory to make necessary repairs and improvements in accordance with the Rent Act § 5-4. Such inspection or maintenance work must be notified in advance. This does not apply if measures are necessary to prevent damage to persons or the property, and it is not possible to notify the tenant, cf. the Rent Act § 5-6. In the event of damage / fault on the fire alarm system, notification will not be a priority. If the tenant complains about errors / defects, the complaint is considered a consent for the craftsman or caretaker to lock himself in on weekdays between 08.00 and 15.00.

The landlord can come around and check that those who live in the dormitories are actually the contract holders.

General work quiet-time, and evening quiet-time from 23.00 to 07.00 every day

The tenants are mutually obliged to respect each other’s peace of mind.

Guests / several residents in the room

The tenant is responsible for who he / she admits to the Student Home. The exterior doors must always be locked.

Accommodation guests are welcome for up to 1 week at a time. Guests must be registered in the visitor’s folder at the post shelves in the vestibule. If you have guests beyond 1 week, you must also contact the student home manager. Unregistered guests are considered a violation of the regulations, and may have consequences for the tenancy.

It is not allowed to live with more than one -1 person in each dormitory. It is allowed to have guests, as mentioned above, but that more than one person stays permanently / regularly beyond 1 week as a guest in the room is not allowed. If a breach of this is discovered, the person who is a tenant in the room in question must pay double rent for the period this has been going on (regardless of how long two lived in the room) and the person who lives there with the tenant must move out immediately.

Car, bicycle and storage room

Cars must only be parked in marked places. In front of the main stairs and rubbish bins, as well as in the yard between the buildings, parking is prohibited. It is not allowed to use more than one parking space / student, and all cars must be registered at the reception.

There are bike racks at the back of Studentheimen.

Incorrectly parked cars / bicycles are towed away / removed at the owner’s expense and risk without notice.

Each dormitory has access to its own shelf in the shed down in the basement below the gymnasium. Storage at your own risk.

Internet

Lynet internet provides wired internet. The price for internet is NOK 100 per month, and is included in the rent. You must buy your own cable or wireless router.

Complaints during the rental period

In the event of any faults and deficiencies in the dormitory, write a message to the caretaker and deliver it to the reception, if necessary. send e-mail to studentheimen@fjellhaug.no.

It is also possible to ask questions to the caretaker on tel. 465 40 096, Mon – Fri 0700-1500.

Outside opening hours, the phone is only serviced for inquiries that cannot wait. SMS to 465 40 096 will not be read or answered.

Fjellhaug Eiendom, March 2022