Info og husleie / Info and rent

Husleien inkluderer:

 • Hyblene (ca.16m2) har eget bad og er møblert: Stort klesskap, pult med stol, bokhylle og skuffeseksjon, lite kaffebord, en stol og rammemadrass. Det gis ikke anledning til å fjerne møbler fra hybelen.
 • Kjøkkenet deles sammen med 12-14 andre. Hver beboer har to skap, en kjøkkenskuff, en skuff i fryseskap og deler kjøleskap med en annen beboer.
 • Det er koffertrom i kjelleren hvor hver beboer har sin egen hylle. Oppbevaring på eget ansvar.
 • Det er fellesvaskeri med vaskemaskin og tørketrommel i kjelleren
 • Alle hybler har kablet internett levert av Lynet. Du må selv ha med egen trådløs ruter eller kabel. Basispakke på 10/10, mulighet for oppgradering mot tillegg om ønskelig, se lynet.no – krever 12 mnd binding)
 • Treningsrom: Tilgang en ettermiddag i uka, lørdag og søndag (gitte tider).
 • Gode solforhold på studentheimstaket!
 • Mulighet til parkering av bil – må registreres i resepsjonen.
 • Det er tilfeldig hvilken hybel (nord- eller sydvendt) du får tildelt, du kan komme med ønske, men vi kan ikke love å innfri. Skriv dette i søknaden eller chaten på hybel.no

Hvem kan leie og hvor lenge:

Vi prioriterer de yngste studentene og har en øvre aldersgrense på 30 år (året du fyller 30). Maksimal leietid er 5 år. F.eks.: Flytter du inn det året du fyller 27 kan du bare bli boende i 3 år. Normalt varer alle kontrakter i 1 -ett- år fra 1.juli inneværende år. Det er mulig å søke hele året.

Husleiepriser fom. 01.07.2023*:

Studentheimsbygget:
Nordvendt hybel kr 5.250/mnd.
Sydvendt hybel kr 5.350/mnd.
Hybelleilighet kr 6.000/mnd.

Hovedbygget:
Vanlig hybel 2. etg: 5.350/mnd.

Studenter ved FiH gis 300,- i rabatt pr mnd. (blir lagt inn etter signert kontrakt) Student må informere studentheimsleder dersom han/hun starter på Fjellhaug underveis i skoleåret.

Depositum kr 11.000 for alle hybler

*Prisene gjelder for alle som signerer kontrakter, både gamle (som har fornyet kontrakten) og nye beboere. Husleieprisen for kommende skoleår blir normalt oppdatert før påske.

Klikk her for å åpne søknadskjema for studenthybler – du må lage konto for å kunne legge inn søknad:

knapp

ENGLISH BELOW

The rent includes:

 • The room (approx. 16m2) have a private bathroom and are furnished: Large wardrobe, desk with chair, bookshelf and drawer section, small coffee table, a chair and frame mattress. It is not possible to remove furniture from the dormitory.
 • The kitchen is shared with 12-14 others. Each resident has two cabinets, a kitchen drawer, a drawer in the freezer and shares a refrigerator with another resident.
 • There are suitcases in the basement where each resident has their own shelf. Storage at your own risk.
 • There is a shared laundry room with washer and dryer in the basement
 • All rooms have wired internet provided by Lynet. You must bring your own wireless router or cable. Basic package of 10/10, possibility of upgrading for a supplement if desired, see lynet.no – requires 12 months commitment)
 • Fitness room: Access one afternoon a week, Saturday and Sunday (times given).
 • Good sun conditions on the dormitory roof!
 • Possibility of parking by car – must be registered at the reception.
 • It is random which dormitory (north or south facing) you are assigned, you can make a wish, but we can not promise to fulfill. Write this in the application or chat on hybel.no

WHO CAN RENT AND HOW LONG:

We prioritize the youngest students and have an upper age limit of 30 years (the year you turn 30). Maximum rental period is 5 years. For example: If you move in the year you turn 27, you can only stay for 3 years. Normally, all contracts last for 1 -one- year from 1 July this year. It is possible to apply all year round.

RENTAL RATES FOM. 01.07.2022 *:

Student home building (Sinsenveien 15C):
North-facing dormitory NOK 5,250 / month.
South-facing dormitory NOK 5,350 / month.
Dormitory apartment NOK 6,000 / month.

Main building (Sinsenveien 15A):
Ordinary dormitory 2nd floor: NOK 5,350 / month.

Students at FiH are given a discount of NOK 300 per month. (will be entered after a signed contract) The student must inform the student home manager if he / she starts at Fjellhaug during the school year.

Deposit NOK 11,000 for all rooms

* Prices apply to everyone who signs contracts, both old (who have renewed the contract) and new residents. The rent price for the coming school year is normally updated before Easter.

Click here to open an application form for student accommodation – you must create an account to be able to submit an application:

knapp